Artikel 1. Definities

 

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1. NFCsupply: een handelsnaam van G10 B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 35015792.
1.2. Klant: degene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met NFCsupply een Overeenkomst sluit.
1.3. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen in dit document.
1.4. Opdracht: levering van een product of dienst.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen NFCsupply en Klant krachtens welke NFCsupply één of meer Opdrachten zal uitvoeren.
1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
1.7. Website: www.NFCsupply.nl

Artikel 2. Overeenkomst
2.1. Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst zijn voor NFCsupply alleen bindend indien en voor zover deze door NFCsupply uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt heeft NFCsupply het recht alle met betrokken Klant gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van NFCsupply op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
2.4. In geval van een ontbinding of opzegging, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, zullen de volgende verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
– openstaande vorderingen/betalingen;
– aansprakelijkheid.

Artikel 3. Identificatie
3.1. Klant moet de door NFCsupply aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. NFCsupply is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Klant, die een bestelling via de Website plaatst, ook daadwerkelijk Klant is. Klant dient NFCsupply op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. NFCsupply heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. NFCsupply zal zich inspannen dat een Overeenkomst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
4.2. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, waarvan NFCsupply aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NFCsupply worden verstrekt.
4.3. NFCsupply is bevoegd, om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is, derden in te schakelen.

Artikel 5. Levering
5.1. Levering geschiedt niet franco, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringskosten worden tijdens het bestelproces op de Website duidelijk weergegeven.
5.2. Door NFCsupply opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. NFCsupply is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
5.3. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
5.4. Het risico betreffende de geleverde producten gaat over op Klant op het moment van aflevering. NFCsupply bepaalt op welke wijze de verzending van de bestelde producten zal geschieden.
5.5. Klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats.
5.6. Indien het niet mogelijk blijkt de producten aan Klant te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Klant, behoudt NFCsupply zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van Klant op te slaan. NFCsupply stelt Klant schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop Klant NFCsupply in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
5.7. Indien Klant ook na verloop van de door NFCsupply gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Klant door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft NFCsupply het recht de Overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.8. Het voorafgaande laat de verplichting van Klant de overeengekomen prijs c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
5.9. NFCsupply is bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant, vooruitbetaling of zekerheid van Klant te verlangen, bij gebreke waarvan NFCsupply de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
5.10. Meer of minder leveranties van 10% kunnen voorkomen en worden doorbrekend aan Klant.

Artikel 6. Prijzen en Betaling
6.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
6.2. Alle tarieven op de Website, brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3. Alle facturen dienen door Klant te worden betaald binnen veertien dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van NFCsupply of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Betaling op andere wijze (bijvoorbeeld betalen op rekening) is slechts toegestaan als daarvoor door NFCsupply schriftelijk toestemming is verleend.
6.4. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door NFCsupply.
6.5. Alle onkosten welke door NFCsupply worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.6. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
6.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
6.8. In bovenstaande gevallen heeft NFCsupply voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 7. Reclames
7.1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de producten c.q. het beëindigen van de werkzaamheden tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 48 uur ter kennis van NFCsupply te worden gebracht.
7.2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten c.q. beëindiging van de werkzaamheden aan NFCsupply te worden gemeld.
7.3. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan NFCsupply is kenbaar gemaakt, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de uit te voeren werkzaamheden geacht goed te zijn uitgevoerd.
7.4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van NFCsupply.
7.5. Reclames schorten de betalingsverplichting van Klant niet op.
7.6. Indien de producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 8. Retourzendingen
8.1. In alle gevallen geschiedt retourzending op een aanvraag te doen via de Website.
8.2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Klant, tenzij NFCsupply de reclame gegrond verklaart. Daarbij dient Klant het product in originele verpakking te retourneren.

Artikel 9. Garantie
9.1. Gedurende 6 maanden na aflevering, verleent NFCsupply garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Buiten deze periode is het voor Klant eventueel mogelijk om een beroep te doen op fabrieksgarantie. Voor NFCsupply houdt garantie in dat NFCsupply voor haar rekening de fouten zal herstellen of – zulks te uitsluitende beoordeling van NFCsupply – het geleverde geheel of gedeeltelijk zal terugnemen en door een nieuwe levering zal vervangen.
9.2. De garantie geldt niet:
a. Indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
b. Indien de oorzaak van de fout niet duidelijk kan worden aangetoond.
c. Indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen.
d. Voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, klimatologische of andere inwerkingen.
9.3. Klant dient NFCsupply een redelijke termijn te geven voor het uitvoeren van voorkomende reparaties en vervangende leveringen, zonder dat NFCsupply gerechtigd is tot enige tegenprestatie of schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. De aansprakelijkheid van NFCsupply voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door NFCsupply van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van NFCsupply, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de factuurwaarde van de bestelling. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR. 5000,- (zegge: vijfduizend euro) (exclusief BTW).
10.2. Aansprakelijkheid van NFCsupply voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3. Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen rust op NFCsupply geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 10 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van NFCsupply.
10.4. De aansprakelijkheid van NFCsupply wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NFCsupply onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NFCsupply ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NFCsupply in staat is adequaat te reageren.
10.5. NFCsupply is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.
10.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij NFCsupply meldt.
10.7. Klant vrijwaart NFCsupply voor alle schade die NFCsupply mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, waaronder mede te verstaan werknemers van NFCsupply alsook onder verantwoordelijkheid van NFCsupply werkzame personen, die verband houden met de door NFCsupply verrichte Opdrachten, daaronder mede begrepen:
-schade die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van NFCsupply en personen die onder verantwoordelijkheid van NFCsupply werkzaam zijn en die ter beschikking zijn gesteld aan Klant en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
– schade die het gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf, woonruimte of andere plaats van uitvoering van de overeenkomst of van handelen of nalaten van Klant, daaronder begrepen het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door NFCsupply verstrekte kennis, informatie, producten en zaken die door NFCsupply zijn geleverd;
– schade die het gevolg is van een gebrek in door NFCsupply geleverde producten, die door Klant werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Klant, tenzij Klant bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

Artikel 11. Overmacht
11.1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11.2. De Overeenkomst mag worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
11.3. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
-vertraagde levering of verlening van door NFCsupply tijdig bestelde productem of verzochte diensten;
-storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet);
-transportmoeilijkheden;
-storingen in het bedrijf van NFCsupply, die buiten haar schuld zijn ontstaan;
-brand of andere vernielingen;
-werkstaking;
-oproer;
-maatregelen van overheidswege;
-staat van beleg;
-nucleaire ongevallen;
-oorlog of oorlogsgevaar.

Artikel 12. Licentie
12.1. Klant garandeert dat hij rechthebbende is van de intellectuele rechten (auteursrechten) op de teksten en afbeeldingen die aan NFCsupply worden aangeleverd. Daarbij garandeert Klant NFCsupply volledig bevoegd te zijn om de Overeenkomst aan te gaan. Klant vrijwaart NFCsupply van aanspraken van derden indien blijkt dat dat Klant niet bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan dan wel blijkt dat de klant geen rechthebbende is.
12.2. Klant kent aan NFCsupply een overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de teksten en afbeeldingen.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
13.1. NFCsupply behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren producten voor tot op het tijdstip waarop Klant aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens NFCsupply heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van Klant.
13.2. Klant is verplicht NFCsupply terstond schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of uit een Overeenkomst aan een derde over te dragen.
14.3. Klant geeft NFCsupply toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van NFCsupply, tenzij in de overeenkomst expliciet anders is overeengekomen of Opdrachtgever een zwaarwegend belang kan aanvoeren dat tegen dit gebruik pleit.
14.4. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.


Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

NFCsupply

Samsonweg 32
1521 RM Wormerveer

Telefoon: 085-488 48 00
E-mail: info@NFCsupply.nl

01 maart 2014, versie 1.0