Algemene Voorwaarden NFCsupply

Versie: 2.1
Datum: 27 maart 2020

Artikel 1. Definities
1.1. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen in dit document.
1.2. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectueel eigendom waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
1.3. Klant: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die met NFCsupply een Overeenkomst sluit.
1.4. NFCsupply: een handelsnaam van Ingenia B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 860011732.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen NFCsupply en Klant krachtens welke NFCsupply één of meer Producten zal leveren.
1.6. Partij(en): de partijen bij de Overeenkomst, oftewel NFCsupply en Klant afzonderlijk of gezamenlijk.
1.7. Producten: alle zaken die NFCsupply op grond van de Overeenkomst aan Klant levert. Dit kunnen onder meer maar niet uitsluitend (gepersonaliseerde) PVC en papieren kaarten, RFID-sleutelhangers en RFID-polsbanden zijn, alsmede apparatuur om informatie op de hierin verwerkte chips of magneetstrips weg te schrijven, te coderen dan wel uit de lezen.
1.8. Website: www.nfcsupply.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op iedere tussen Partijen gesloten Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant, die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden dan wel de Overeenkomst, zijn voor NFCsupply alleen bindend indien en voor zover deze door NFCsupply uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Eventuele (inkoop)voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. Totstandkoming en beëindiging
3.1. Elk aanbod van NFCsupply is vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. NFCsupply heeft te allen tijde het recht een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.
3.2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een aanbod van NFCsupply (al dan niet via de Website) aanvaardt en (i) NFCsupply deze aanvaarding heeft bevestigd, of (ii) NFCsupply reeds met de uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.
3.3. Een (bestel)bevestiging van NFCsupply wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Klant onverwijld bezwaar heeft gemaakt.
3.4. Een aanbod dat middels een offerte wordt gedaan is geldig tot 30 dagen na verzending door NFCsupply. Indien Klant het aanbod na het verstrijken van deze termijn aanvaardt, is NFCsupply niet verplicht deze aanvaarding te accepteren. Indien NFCsupply toch tot acceptatie overgaat, komt er alsnog een Overeenkomst tot stand.
3.5. Indien Klant niet expliciet akkoord gaat met een aanbod van NFCsupply, maar desondanks de indruk wekt akkoord te gaan (bijvoorbeeld door bepaalde geoffreerde werkzaamheden te laten uitvoeren), geldt het gehele aanbod als aanvaard.
3.6. Na totstandkoming van de Overeenkomst mag deze slechts met wederzijdse schriftelijke instemming worden gewijzigd, behoudens voor zover in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald.
3.7. Indien na aanvaarding van een aanbod blijkt dat deze gebaseerd is op door Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, dan heeft NFCsupply het recht de Overeenkomst daarop aan te passen.
3.8. Indien Klant enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, heeft NFCsupply het recht alle met Klant gesloten Overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van NFCsupply op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
3.9. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 en artikel 6:227c van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 4. Account en identificatie
4.1. Indien Klant ervoor kiest om Producten te bestellen via de Website, kan Klant er tijdens het bestelproces voor kiezen om een account aan te maken. Dit account wordt afgeschermd middels een gebruikersnaam en een wachtwoord.
4.2. Klant moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van het account strikt geheimhouden. Het account is persoonsgebonden en de inloggegevens daarvan mogen uitdrukkelijk niet worden gedeeld met derden.
4.3. NFCsupply is niet verantwoordelijk voor misbruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord van Klant en mag ervan uitgaan dat degene die een bestelling via het account plaatst, ook daadwerkelijk Klant is.
4.4. Klant dient NFCsupply op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat zijn accountgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden. Daarnaast dient Klant in een zodanig geval direct het wachtwoord van zijn account aan te passen om misbruik te voorkomen.

5.1. NFCsupply zal zich inspannen om de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens, informatie en materialen waarvan NFCsupply aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan NFCsupply worden verstrekt.
5.3. NFCsupply is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 6. Levering
6.1. Levering geschiedt niet franco, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De leveringskosten worden tijdens het bestelproces op de Website of in het anderszins door NFCsupply uitgebracht aanbod aangegeven.
6.2. Door NFCsupply opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking.
6.3. NFCsupply heeft het recht om Producten gefaseerd te leveren en om voor iedere fase een afzonderlijke factuur te sturen.
6.4. Het risico op de geleverde Producten gaat over op Klant op het moment van aflevering. NFCsupply bepaalt op welke wijze de verzending van de bestelde Producten zal geschieden.
6.5. Klant staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. losplaats.
6.6. Indien het niet mogelijk blijkt om de Producten aan Klant te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van Klant, zal NFCsupply de Klant hierover informeren en een tweede afleverpoging doen op hetzelfde adres. Indien aflevering wederom niet mogelijk blijkt, heeft NFCsupply het recht om de Producten voor rekening en risico van Klant op te slaan. NFCsupply stelt Klant hiervan schriftelijk in kennis en stelt daarbij een redelijke termijn waarbinnen Klant aan NFCsupply gelegenheid moet bieden de Overeenkomst alsnog uit te voeren en/of de Producten te leveren. De in dit kader door NFCsupply gemaakte kosten zijn voor rekening van Klant.
6.7. Indien Klant ook na verloop van de door NFCsupply gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is Klant van rechtswege in verzuim en heeft NFCsupply het recht de Overeenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
6.8. Meer of minder leveranties van 10% voor drukwerk en overige gepersonaliseerde Producten kunnen om productietechnische voorkomen en worden doorberekend aan Klant.

Artikel 7. Prijzen en betalingen
7.1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
7.2. Alle tarieven op de Website of in brochures en andere materialen zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn, dan heeft NFCsupply het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen.
7.4. NFCsupply is bevoegd om, ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van Klant, vooruitbetaling of zekerheid van Klant te verlangen, bij gebreke waarvan NFCsupply de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.
7.5. Alle facturen dienen door Klant te worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het factuurbedrag op de bankrekening van NFCsupply of door middel van de op de Website aangegeven betaalmethoden. Betaling op andere wijze (bijvoorbeeld betalen op rekening) is slechts toegestaan als daarvoor door NFCsupply schriftelijk toestemming is verleend.
7.6. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie door NFCsupply.
7.7. Alle onkosten welke door NFCsupply worden gemaakt ten verzoeke van Klant komen geheel voor rekening van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.8. Als Klant bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Klant heeft niet het recht om vorderingen te verrekenen.
7.9. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
7.10. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
7.11. In de gevallen zoals vermeld in lid 9 en 10 van dit artikel heeft NFCsupply het recht om de uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie op te zeggen, te ontbinden of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 8. Controle op gebreken
8.1. Klant is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de Producten tot controle ervan over te gaan. Indien Klant zichtbare gebreken constateert, dienen deze binnen 48 uur aan NFCsupply te worden gemeld.
8.2. Overige gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de Producten aan NFCsupply te worden gemeld.
8.3. Klant dient bij de melding van eventuele gebreken voldoende te motiveren welke gebreken er zijn en dient voldoende bewijs aan NFCsupply mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen.
8.4. Indien de melding van Klant gegrond blijkt, zal NFCsupply zich maximaal inspannen om deze gebreken zo spoedig mogelijk weg te nemen. Dit kan NFCsupply doen door middel van een aanvullende of vervangende levering.
8.5. Indien eventuele gebreken niet binnen de hiervoor genoemde termijnen of conform de hiervoor vermelde procedure aan NFCsupply kenbaar zijn gemaakt, worden de Producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
8.6. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van NFCsupply.
8.7. Een melding van eventuele gebreken met betrekking tot de door NFCsupply geleverde Producten schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
8.8. Indien de Producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, komen eventuele aanspraken van Klant op grond van dit artikel te vervallen.

Artikel 9. Kwaliteit
9.1. Tenzij uit het aanbod van NFCsupply expliciet anders volgt, worden de Producten “as is” geleverd, dat wil zeggen zonder enige vorm van garantie of aanspraak van Klant op grond van non-conformiteit.
9.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde kan NFCsupply besluiten om alsnog (vanuit het oogpunt van coulance) tot reparatie of vervanging van bepaalde Producten over te gaan. Dit echter geheel ter beoordeling van NFCsupply.

Artikel 10. Retourzendingen
10.1. Het retourneren van Producten in verband met fouten of gebreken is slechts toegestaan nadat Klant hiervoor een aanvraag heeft ingediend via de Website en/of NFCsupply hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
10.2. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van Klant, tenzij NFCsupply het beroep op artikel 8 of 9 hiervoor gegrond verklaard. Daarbij dient Klant het product in originele verpakking te retourneren.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. De aansprakelijkheid van NFCsupply als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, met inbegrip van overeengekomen garantieverplichtingen, dan wel als gevolg van een onrechtmatige daad of op enige andere grond, is per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een de factuurwaarde van de Overeenkomst (exclusief btw).
11.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal de totale door NFCsupply aan Klant verschuldigde schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 5000 euro op jaarbasis.
11.3. Onverminderd het hiervoor bepaalde is NFCsupply uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in dit geval verstaan: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
11.4. Enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van NFCsupply komt te vervallen in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van NFCsupply.
11.5. De aansprakelijkheid van NFCsupply wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever NFCsupply onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en NFCsupply ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NFCsupply in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij NFCsupply meldt.
11.7. Klant vrijwaart NFCsupply voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de Overeenkomst door Klant.

Artikel 12. Overmacht
12.1. Geen van de Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2. Beide Partijen hebben het recht om de Overeenkomst op te zeggen wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
12.3. Onder overmacht wordt in ieder geval (maar niet uitsluitend) verstaan: tekortkomingen van toeleveranciers van NFCsupply, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, transportmoeilijkheden, in- of uitvoerbelemmeringen, storingen in het bedrijf van NFCsupply die buiten zijn schuld zijn ontstaan, brand of andere vernielingen, werkstaking, oproer, maatregelen van overheidswege, staat van beleg, nucleaire ongevallen, oorlog of oorlogsgevaar.

Artikel 13. Licentie
13.1. Klant garandeert dat hij rechthebbende is van alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op de teksten, afbeeldingen en eventuele andere materialen die aan NFCsupply beschikbaar worden gesteld in het kader van de Overeenkomst, dan wel dat hij beschikt over een toereikend gebruiksrecht voor het beoogde gebruik hiervan door NFCsupply.
13.2. Klant vrijwaart NFCsupply van eventuele aanspraken van derden die verband houden met een schending van de hiervoor genoemde garantie.
13.3. Klant kent aan NFCsupply een overdraagbaar, niet-exclusief recht toe met betrekking tot aangeleverde teksten, afbeeldingen en materialen teneinde deze te gebruiken voor zover nodig voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. NFCsupply behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren Producten voor tot het tijdstip waarop Klant aan de met de levering van deze Producten verband houdende betalingsverplichtingen jegens NFCsupply heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van Klant.
14.2. Het is Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden dan wel op enige andere wijze te bezwaren.
14.3. Klant is verplicht NFCsupply terstond schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte te stellen van het feit dat derden voornemens zijn om rechten te doen gelden op Producten waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
14.4. In de gevallen zoals beschreven in het vorige lid heeft NFCsupply het recht om de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen. Klant zal aan NFCsupply de benodigde toegang verlenen tot de plaatsen waar de Producten zijn opgeslagen, teneinde NFCsupply in staat te stellen dit recht uit te oefenen.
14.5. Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, zoals vastgesteld door NFCsupply of een door hem ingeschakelde onafhankelijke derde. Het gecrediteerde bedrag zal in geen geval hoger zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de redelijke kosten die NFCsupply heeft gemaakt in verband met het terugnemen van de Producten. NFCsupply is gerechtigd enige openstaande vorderingen te verrekenen met het te crediteren bedrag.

Artikel 15. Verwerking van persoonsgegevens
15.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst, kan NFCsupply persoonsgegevens verwerken in opdracht en ten behoeve van Klant in verband met de personalisatie van bestelde Producten. Als dit het geval is, gelden daarvoor de afspraken zoals opgenomen in dit artikel.
15.2. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal NFCsupply worden aangemerkt als ‘verwerker’ en Klant als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).
15.3. NFCsupply verbindt zich onder de voorwaarden van dit artikel in opdracht van Klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming door Partijen worden bepaald.
15.4. NFCsupply heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
15.5. Gelet op de aard van de Overeenkomst, verwerkt NFCsupply alle persoonsgegevens die Klant aan NFCsupply verstrekt.
15.6. NFCsupply zal Klant, op diens verzoek, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder dit artikel. NFCsupply zal Klant tevens informeren indien naar zijn mening een instructie van Klant een inbreuk oplevert met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
15.7. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in dit artikel, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden, en vrijwaart NFCsupply tegen claims die hiermee verband houden.
15.8. NFCsupply mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte naar landen buiten de EER is toegestaan, mits wordt voldaan aan de hiervoor geldende vereisten op grond van de AVG of andere toepasselijke wet- en regelgeving.
15.9. Klant geeft NFCsupply toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, gebruik te maken van subverwerkers, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. NFCsupply zorgt ervoor dat deze subverwerkers schriftelijk vergelijkbare verplichtingen op zich nemen als tussen Klant en NFCsupply overeengekomen.
15.10. Op eerste verzoek van Klant verstrekt NFCsupply aan Klant een overzicht met namen van subverwerkers die persoonsgegevens verwerken. Op basis van dit overzicht kan Klant op redelijke gronden binnen een redelijke termijn bezwaar aantekenen. In dat geval treden Partijen in overleg om tot een werkbare oplossing te komen.
15.11. NFCsupply zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens. NFCsupply kan er, gezien de snelheid waarmee de techniek zich ontwikkelt, niet voor instaan dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
15.12. NFCsupply zal Klant ondersteunen bij de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), een voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, het melden van inbreuken in verband met de beveiliging (in de zin van artikel 4 lid 12 AVG) en het uitvoering geven aan verzoeken van betrokkenen in het kader van hun wettelijke rechten. NFCsupply mag de redelijke kosten die zij in het kader van deze ondersteuning maakt doorberekenen aan Klant.
15.13. Klant heeft het recht om een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de afspraken uit dit artikel omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens die NFCsupply ten behoeve van Klant verwerkt. Klant zal de wens voor het uitvoeren van de audit vooraf, met inachtneming van een termijn van minimaal twee weken, aankondigen bij NFCsupply. NFCsupply zal vervolgens een datum voor de uitvoering van de audit doorgeven aan Klant. De audit zal zodanig worden uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van NFCsupply zo min mogelijk wordt verstoord.
15.14. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in overleg worden beoordeeld en voor zover dat redelijk is in het kader van de Overeenkomst door één of door beide Partijen gezamenlijk worden doorgevoerd. De kosten voor de audit, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor inzet van medewerkers van NFCsupply, worden gedragen door Klant.
15.15. In het geval dat NFCsupply kennisneemt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal NFCsupply Klant daarover zonder onredelijke vertraging informeren, naar aanleiding waarvan Klant beoordeelt of zij de relevante toezichthouder(s) en/of de betrokkenen zal informeren of niet. De meldplicht van NFCsupply aan Klant behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede alle overige informatie voor zover bekend bij NFCsupply.
15.16. Zodra de Overeenkomst om welke reden en op welke wijze dan ook is beëindigd, zal NFCsupply alle persoonsgegevens die hij ten behoeve Klant verwerkt verwijderen en/of vernietigen, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 16. Rechts- en forumkeuze
16.1. Op de gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

Artikel 17. Slotbepalingen
17.1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij. In afwijking hiervan is NFCsupply steeds gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij, dan wel aan eventuele derde partijen die de onderneming van NFCsupply wensen over te nemen of daarmee wensen te fuseren.
17.2. Indien een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet of vernietigbaar blijkt te zijn, dan wel anderszins ongeldig is, dan tast dit niet de geldigheid van de hele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
17.3. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van “schriftelijk”, wordt daaronder mede verstaan de communicatie via een elektronisch communicatiemiddel (zoals e-mail), mits de identiteit van de afzender van het bericht alsmede de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
17.4. Klant geeft NFCsupply toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van NFCsupply, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of Opdrachtgever een zwaarwegend belang aanvoert dat tegen dit gebruik pleit.
17.5. De door NFCsupply ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

NFCSupply
Samsonweg 32
1521 RM Wormerveer

Telefoon: 085 488 48 00
E-mail: info@nfcsupply.nl